Współpraca

Daj się poznać, dołącz do nas!

Start image Współpraca

- PRACOWNIK PRODUKCJI

Wymagania:
• Sprawność manualna
• Dyspozycyjność
• Umiejętność pracy zespołowej, pracowitość
• Otwartość na zdobycie nowych umiejętności

Oferujemy:
• Atrakcyjna, oraz terminowa wypłata wynagrodzenia
• Szkolenie wstępne przygotowujące do pracy
• Miłą atmosferę

- TAPICER MEBLOWY

Wymagania:
• Sprawność manualna
• Dyspozycyjność
• Umiejętność pracy zespołowej, pracowitość
• Otwartość na zdobycie nowych umiejętności

Oferujemy:
• Atrakcyjna, oraz terminowa wypłata wynagrodzenia
• Szkolenie wstępne przygotowujące do pracy
• Miłą atmosferę

- KRAWCOWA/SZWACZKA

Wymagania:
• Sprawność manualna
• Dyspozycyjność
• Umiejętność pracy zespołowej, pracowitość
• Otwartość na zdobycie nowych umiejętności

Oferujemy:
• Atrakcyjna, oraz terminowa wypłata wynagrodzenia
• Szkolenie wstępne przygotowujące do pracy
• Miłą atmosferę

Aplikuj do pracy

  Podaj dane kontaktowe

  Dołącz swoje cv

  Upuść plik nad tym polem lub użyj przycisku "Wybierz plik"

  Aplikuj


  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
  1. Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizowanych zadań pracodawcy w celu rozpatrzenia złożonej oferty pracy i ewentualnego skontaktowania się z Panią/Panem w celu przeprowadzenia dalszej procedury rekrutacyjnej jest: D.C.M. Sp. z o. o., ul. Zwycięstwa 32/14, 11-710 Piecki, tel.: + 48 (089) 741 91 00, e-mail: sekretariat@dcm.net.pl
  2. W sprawie Państwa danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – adres email: iod@dcm.net.pl
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są:
   1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie imienia (imion) i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
   2. na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w przypadku podania dodatkowych, innych niż wyżej wymienionych danych.
  4. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane do czasu podjęcia decyzji o zatrudnieniu Pani/Pana, nie jednak dłużej niż trzy miesiące liczone od końca roku, w którym złożona została oferta, po tym czasie dane zostaną zniszczone.
  5. W związku z przetwarzaniem podanych danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
   1. prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
   2. prawo do cofnięcia zgody w zakresie danych przetwarzanych na jej podstawie; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
   3. prawo do przenoszenia danych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody,
   4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.